Milosrdná sestra Apolónia Andriveau z rehole sv. Vincenta de Paul v oktáve sviatku sv. Vincenta 26. júla 1846 videla v zjavení Spasiteľa, ako drží v ruke červený škapuliar. Na jednom plátku látky bol obraz Ježiša na kríži a nástroje jeho umučenia (bič, ktorým trhali vojaci presväté telo Pána Ježiša; sú tam klince a kladivo, ktorými bol Spasiteľ pribitý na kríž; je tam skrvavené rúcho, ktoré strhli z jeho presvätého tela). Okolo kríža bol nápis „Sväté umučenie Pána nášho Ježiša Krista, vysloboď nás.“ Na druhom plátku látky boli najsvätejšie srdcia Pána Ježiša a Panny Márie (čo naznačuje spolužitie, spolucítenie, spoluutrpenie a takmer spoločný tlkot týchto dvoch sŕdc a ich spoločný zápal za spásu ľudstva) okolo ktorých bol nápis „Sväté Srdcia Ježiša a Márie, ochraňujte nás.“ Často rozjímala o mučení Pána, pričom sa jej často vo videní zjavoval Spasiteľ v tejto podobe, ako vyzeral pri jednotlivých mučeniach. Raz pri odbavovaní Krížovej cesty pri 13. zastavení sa jej zdalo, ako by jej Panna Mária vložila do náručia Spasiteľovo telo so slovami:

„Svet sa uvrhuje do záhuby lebo nerozjíma o mukách Ježišových, vynasnaž sa, ako len môžeš, aby bol svet od skazy zachránený.“

Panna Mária

Inokedy videla, ako sa do krištáľu čistého ako potok ponáralo množstvo ľudí a keď z neho vyšli, boli ako keby bleskom ožiarení, ich rúcha boli ako z diamantu a vychádzali z nich zlaté lúče. Ľudia, čo sa do potoka neponorili, boli zahalení čiernou hmlou. Spasiteľ jej vysvetlil, že potok znamená jeho milosrdenstvo, ktorým prijíma na milosť každého hriešnika. Pri videní na sviatok Povýšenia sv. Kríža, sľúbil Pán Ježiš tejto zbožnej rehoľnici:„Ten, kto bude nosiť tento škapuliar, obsiahne každý piatok odpustenie všetkých trestov za svoje hriechy a v jeho duši sa rozhojní viera, nádej a láska.“

Ježiš

Bolo založené Bratstvo červeného škapuliara. Pápež Pius IX. ho ochotne schválil a dekrétom z 25. 6. 1847 udelil lazaristom právomoc postaviť tento škapuliar a obliekať sa do neho. Nositelia tohto škapuliara sú účastní na zásluhách rehole lazaristov. Môžu získať plnomocné odpustky v deň prijatia, na jeho výročie a každý piatok, keď príjmu sv. sviatosti a rozjímajú o umučení Pána, môžu dostať aj mnohé neplnomocné odpustky. Červený škapuliar má na jednej strane obraz sv. Kríža a na druhej najsvätejšie srdcia Pána Ježiša a Panny Márie, ktorým sa klaňajú anjeli. Tým sa jasne znázorňuje cieľ tohto škapuliara: Rozjímať o Ježišovom umučení, ktoré preniklo nielen jeho Božské Srdce, ale aj Srdce jeho milovanej Matky Márie a naše. A tak milý kresťan, červeným škapuliarom si obliekaš rúcho toho Kráľa, ktorý si podmanil nie svet, ale ľudské srdcia, nie krvou iných, ale svojou krvou a pre nás si dal prebodnúť svoje Srdce. Kríž Kristov nech nám NIE JE pohoršením ani bláznovstvom ako pohanom, ale tvojím spasením, ku ktorému ťa doprevádza bolestná Matka, ktorá prvá konala za Ježišom Krížovú cestu.Povinnosti škapuliarskych členov

Nositeľom červeného škapuliara sa odporúča modliť sa každý piatok odpustkovú modlitbu pred krížom a rozjímať o spôsobe umučenia Ježiša Krista, ktorý trpel. Prežívajme tento deň vo vnútornom spojení s trpiacim Ježišom. Umučenie je súhrnom všetkých foriem životnej svätosti: je v ňom poníženosť, sebazaprenie, trpezlivosť, poslušnosť, láska k Bohu a k blížnemu, odpútanosť od pominuteľných vecí a snaha dosiahnuť nepominuteľné hodnoty, nenávisť k hriechu a láska k pokladu milostí, duch obetavosti a duch sebaovládania. Kto dostane škapuliar umučenia, nech tým prijme aj zmýšľanie Ježišovho Srdca, nech nasleduje jeho príklad a príklad Panny Márie. Modlíme sa povzdychy, ktoré sú na škapuliari napísané.

Niektoré čítania zo Sv. písma o utrpení Pána Ježiša

Mt 26,1 - 28,20
Mk 14,1 - 16,20
Lk 22,1 - 23,56
Jn 18,1 - 19,42
Keď nás postihne utrpenie, či telesná bolesť alebo protirečenie, ubližovanie, ohováranie, nespravodlivosť, neuznanie, vtedy pozrime na Ježiša, prosme ho o pomoc a on nám dá odvahu znášať všetko, čo Boh pre naše dobro na nás dopustil. Budeme vedieť odpúšťať a zachováme si duševný pokoj a vyrovnanosť aj v kríži.

Úcta k utrpeniu Panny Márie

Pán Ježiš si aj v nebeskej sláve ponechal svojich päť rán. Ako by si teda nezachovala aj Matka Božia vo svojom srdci muky Kalvárie? Ona prvá vykúpená z ľudí, bola prvá aj v zadosťučinení za hriechy a mala aj najväčší podiel na spáse ľudí. Práve pod krížom sa z vôle svojho Syna stala matkou ľudstva za cenu veľkej obety. Ježiš nám zveril milú povinnosť ctiť si ju ako Matku. Uvažujme o bolestiach jej srdca a zverme jej svoje bolesti. Prijatím Škapuliara umučenia uskutočňujeme vo svojom živote slová sv. Pavla:

„Na svojom tele dopĺňam, čo ešte chýba Kristovmu utrpeniu...“

sv. Pavol